Om Lavenergiprogrammet


Lavenergiprogrammet utvikler læremidler som skoler, bedrifter og organisasjoner fritt kan bruke til opplæring i energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Ønsker din virksomhet å lage et eget kurs for medarbeidere eller kunder? Skal dere i gang med e-læring? Eller ønsker dere å lage et nettbasert kurs eller en presentasjon for studenter? Så lenge du oppgir kilde, kan du bruke alle tekster, bilder, illustrasjoner og oppgaver Lavenergiprogrammet har lagt ut på disse nettsidene. Lavenergiprogrammet er alltid på utkikk etter samarbeidspartnere for å spre kunnskap om energieffektivisering i byggenæringen. Ta gjerne kontakt med oss!

Læremidler med høy faglig kvalitet og god brukervennlighet

Til å hjelpe oss med å utvikle læremidlene har Lavenergiprogrammet inngått avtaler med ledende fagmiljøer innen ingeniør- og håndverksfag, arkitektur, pedagogikk og kommunikasjon. Lavenergiprogrammet har også etablert et fagråd som skal bidra til å kvalitetssikre innholdet i det vi utvikler.

Kunnskap om energieffektive bygg

Lavenergiprogrammet gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser blant arkitekter, ingeniører, håndverkere, lærere og forelesere. I disse undersøkelsene tester vi faktakunnskap og forståelse for temaer knyttet til energi i bygg. Vi undersøker også hva som motiverer til læring og hva som eventuelt er til hinder for at disse yrkesgruppene lærer seg mer om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

 

Lavenergiprogrammets rapporter og undersøkelser

Et samarbeid mellom staten og byggenæringen

Lavenergiprogrammet var et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som skal bidra til økt kompetanse om energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder. Programmet ble etablert i 2007 og legges ned i sin nåværende form 31. desember 2017.

Lavenergiprogrammets kompetansearbeid videreføres i Direktoratet for byggkvalitet fra 2018

Deler av Lavenergiprogrammets virksomhet videreføres i Direktoratet for byggkvalitet fra og med januar 2018. Nettsidene vil bestå ut 2018, men etter hvert vil mye av innholdet flyttes til sine nye “hjem”.

Ansatte

Ta gjerne kontakt med en av de ansatte i Lavenergiprogrammet!


Solveig M. Irgens

Daglig leder
Tlf + 47 93 40 17 81

Kontakt oss

Lavenergiprogrammets sekretariat har flyttet til Direktoratet for byggkvalitet hvor store deler av virksomheten skal videreføres fra og med 2018.


Postadresse:

Lavenergiprogrammet v/DiBK

Postboks 8742 Youngstorget
0028 Oslo

Besøksadresse:

Marieboes gate 13
0183 Oslo

 

Telefon: +47 93 40 17 81
E-post: info@lavenergiprogrammet.no
Organisasjonsnummer: 983060463 (BNL)

Fakturaadresse:
efaktura@nho.no eller

Byggenæringens Landsforening
c/o Lavenergiprogrammet avd 850
NHO ServicePartner scanning,
Postboks 5250 Majorstuen,
0303 Oslo

Styringsgruppa

Styringsgruppa er Lavenergiprogrammets øverste organ og består av representanter for organisasjonene som deltar.


 

Tore Strandskog – Styringsgruppeleder
Direktør Næringspolitikk, NELFO

Trine Dyrstad Pettersen – Nestleder
Teknisk sjef,  Byggevareindustriens Forening. Representerer Byggenæringens Landsforening, BNL

Morten Dybesland
Avdelingsdirektør, Statsbygg

Morten Lie
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet, DIBK

Tor Brekke
Fungerende programsjef bygg, bolig og varme, ENOVA

Ingrid H. Magnussen
Seksjonssjef for seksjon for energibruk, NVE

Rannveig Ravnanger Landet
Direktør for miljø- og energipolitikk, BNL

Lene Jønsson
Opplæringsleder Entreprenørskolen, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Representerer Byggenæringens Landsforening. (BNL)

Ari Soilammi
Utviklingssjef, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Bengt Herning
Bransjedirektør, Hovedorganisasjonen Virke

Petter N. Haug
Avdelingsleder, Fagavdelingen, Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Kai Christoffersen
Forbundssekretær, El & It Forbundet

Strategier og planer

Lavenergiprogrammet jobber ut fra strategier og planer som er vedtatt av styringsgruppa.


Strategi for Lavenergiprogrammet

Virksomhetsstrategien angir to satsingsområder: energirehabilitering og utdanning. Den forteller hvilke målgrupper vi prioriterer, hvilke mål vi har for perioden og hvilke strategiske grep vi har valgt for å nå disse målene.

Last ned