Kunnskapsbank


Undersøkelser og rapporter

Her finner du rapporter og undersøkelser Lavenergiprogrammet eller våre samarbeidspartnere utarbeidet. Henvis til kilde dersom du ønsker å bruke hele eller deler av rapportene på egne nettsider eller i publikasjoner.


Potensialstudie: Kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygninger

Før sommeren 2017 ba Stortinget regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone. I vedlegget til rapporten finner du beregningene Multiconsult har gjort for å finne ut hvor mye energi det er å spare på å forbedre varmegjenvinningen i ventilasjonsanlegg i næringsbygg og i boligbygninger. Du finner også en presentasjon av hovedtrekkene i rapporten nedenfor.

 

Potensialstudie : Kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygninger (LAST NED PDF)

Vedlegg: Beregningsgrunnlag  ved forbedring av varmegjenvinning (LAST NED PDF)

Presentasjon av hovedtrekkene i rapporten (LAST NED PDF)

 

 

Evaluering av Lavenergiprogrammet

 

Lavenergiprogrammet avsluttes 31.12.2017. I den forbindelse har Vista Analyse og Proba samfunnsanalyse gjennomført en evaluering på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet.

Les rapporten på DIBKs nettsider

Kunnskapsundersøkelser blant prosjekterende 

Hvor mye kan arkitekter og rådgivende ingeniører om energikravene i byggteknisk forskrift, kravene til passivhus? Hva ønsker de å lære mer om?

Lavenergiprogrammets kunnskapsundersøkelse gir innsikt i en kunnskapsnivået hos en yrkesgruppe det stilles høye krav til i prosjekteringen av framtidens bygg.

 

 

Les rapportene her:
Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2016
Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2015
Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2012

Kunnskap om passivhus blant lærere i byggfag

Undersøkelsen har fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse lærere i byggfag på videregående skole, fagskoler og ved høyskoler har på feltet passivhus og energieffektivisering.

Last ned:

Kunnskap om passivhus og energieffektivisering blant lærere (2013)

Stiller private boligeiere krav til kompetanse hos håndverkere?

Undersøkelsen kartlegger hva folk legger vekt på ved valg av håndverker og tilfredshet og erfaring med bruk av håndverkere.

Les rapporten her

Kompetansemål

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har Rambøll beskrevet kompetansemål for håndverkere i byggenæringen på energiområdet. Kompetansemålene angir hva hver yrkesgruppe bør kunne for å bygge passivhus, nesten nullenergihus, oppgradere bygg til å bli langt mer energieffektive og for å installere fornybare varme- og kjølesystemer i nye og eksisterende bygg.

Last ned rapporten her

Veikart

I den andre rapporten fra BuildUpSkills fra 2012 foreslår vi tiltak som kan bidra til at håndverkerne hever kompetansen sin innenfor energi i bygg – noe som må til dersom Norges skal lykkes med energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi i bygningsmassen.

Last ned Build Up Skills – veikart (2012)

Energibruk i bygninger

Prosjektrapport 76 fra 2011 er skrevet av SINTEF Byggforsk på oppdrag for Lavenergiprogrammet. Rapporten har som formål å vise hvordan en nasjonal database som sammenstiller beregnet og faktisk energibruk i bygg kan se ut.

Last ned rapporten her (PDF, 5 Mb)